Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LOOPZ.NU

 

1 Algemeen

Op al onze artikelen zijn de algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor Loopz.nu, onderdeel van Marise Nijland Vormgeving, gevestigd te Spaarndam, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Haarlem onder nummer 09108412 (hierna te noemen Loopz.nu) van toepassing.

Op alle overeenkomsten gesloten met Loopz.nu is het Nederlands recht van toepassing.

Als u bij Loopz.nu artikelen bestelt, verklaart u akkoord te gaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2 Prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn vastgesteld op € 2.95 voor verzending binnen Nederland. Deze prijzen kunnen fluctueren.

3 Bevestigingsmail

Na uw bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met uw bestellingoverzicht en de totale kosten. Indien u geen bevestigingsmail hebt ontvangen neemt u dan contact op met ons via info@loopz.nu.

4 Betalingen

Betalingen door of namens de koper kan plaats vinden middels bankoverschrijving, Ideal, PayPal of via contante betaling. Bij betaling via PayPal zal Loopz.nu de bestelling per post aanbieden en verzoeken om een afschrift van Post.nl/TNT post zijnde bewijs van levering.

5 Verzendingen

De verzendkosten worden in rekening gebracht door Loopz.nu. Deze dienen tegelijk met de bestelkosten van het artikel te worden voldaan, tenzij de bestelling wordt afgehaald. Desgewenst kan de bestelling per aangetekende post worden verzonden. 

6 Leveringen

Na volledige ontvangst van de betaling (prijs product inclusief BTW en verzendkosten) vind levering plaats. Levering geschiedt door verzending van het product per TNT-post (tenzij anders overeengekomen). Loopz.nu verzendt het product uiterlijk binnen 7 werkdagen. Indien levering van het product niet kan plaatsvinden binnen de genoemde levertijd dan kan Loopz.nu de levertijd verlengen met nog eens 7 werkdagen. Loopz.nu zal dan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling de koper van de verlenging van de levertijd per email of telefonisch op de hoogte stellen.

7 Retourneren

Indien het geleverde product niet aan uw wensen voldoet, kunt u het product retourneren aan Loopz.nu. U dient dan tenminste binnen 10 werkdagen na verzending van het product (door Loopz.nu aan u) Loopz.nu van (het voornemen van) de retournering per e-mail op de hoogte te stellen. U dient hierbij aan te geven: uw bestelnummer; reden van retourzending; NAW-gegevens; telefoonnummer en uw bankgegevens. Indien Loopz.nu het product ongebruikt en onbeschadigd retour ontvangt binnen 10 dagen na verzending van het product (door Loopz.nu aan u) betaalt Loopz.nu het aankoopbedrag (prijs product inclusief BTW, maar zonder de verzendkosten) terug aan de koper. De verzendkosten voor retournering komen voor rekening van de koper. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Retourzendingen die niet of onvoldoende zijn gefrankeerd worden niet geaccepteerd. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de retourzending betaalt Loopz.nu het aankoopbedrag terug. Loopz.nu behoudt zich het recht voor retourzendingen en/of terugbetalingen te weigeren, indien niet aan bovenstaande is voldaan. Producten die exclusief op verzoek van de koper zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd.

8 Aansprakelijkheid

Loopz.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging of het kwijtraken van een bestelling door TNT-post of elke andere al dan niet overeengekomen bezorgservice. Tevens kan Loopz.nu niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, matrieel of immatrieel, die het gevolg zijn van gebrekkig functioneren of oneigenlijk gebruik van de door Loopz.nu verkochte producten.

9 Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Loopz.nu in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Loopz.nu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Oner overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfstoring bij Loopz.nu en transportstagnatie.

10 Copyright

Op alle op de website aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Loopz.nu zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van loopz.nu noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

11 Privacy

Uw NAW-gegevens, telefoonnummer en banknummer heeft Loopz.nu nodig om uw bestelling naar het juiste adres te verzenden, met u contact op te nemen over uw bestelling of de betaling te retourneren. Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of worden doorgegeven aan derden. Indien u een account heeft aangemaakt zullen we uw gegevens in het klantenbestand van Loopz.nu worden opgenomen teneinde verkoop- of promotiegerichte mailings te versturen.

12 Fouten

Loopz.nu is niet verantwoordelijk voor fouten op haar website www.loopz.nu. Aan onjuiste berichtgeving over prijsinformatie of elke informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

13 Vragen/Klachten

Mocht u vragen, klachten of suggesties hebben, stuur dan een e-mail naar: info@loopz.nu of bekijk onze FAQ onder de klantenservice.